ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ആർ കെ അൻസജിത റസ്സൽവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 11
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വെള്ളറട
മെമ്പറുടെ പേര് ആർ കെ അൻസജിത റസ്സൽ
വിലാസം സന്തോഷ് ഭവൻ, തെറ്റിയറ, മണ്ണാംകോണം-695125
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9447003579
വയസ്സ് 53
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി എ,ബി എഡ്
തൊഴില്‍ കാർഷികവൃത്തി