ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

രാധിക വിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 10
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പൂവച്ചല്‍
മെമ്പറുടെ പേര് രാധിക വി
വിലാസം പങ്കജ് ഭവൻ, പുളിങ്കോട്, പൂവച്ചൽ-695575
ഫോൺ 9446479698
മൊബൈല്‍ 8921884557
വയസ്സ് 39
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എം എ,ബി എഡ്
തൊഴില്‍ തൊഴില്‍രഹിത