ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

വി ശശിധരൻ നായർവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 9
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വെള്ളനാട്
മെമ്പറുടെ പേര് വി ശശിധരൻ നായർ
വിലാസം രാഗരഞ്ജിത, കുളക്കോട്, വെള്ളനാട്-695543
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9745528977
വയസ്സ് 70
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എൽ.സി
തൊഴില്‍ തൊഴിൽരഹിതൻ