ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

മിനിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 8
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ആര്യനാട്
മെമ്പറുടെ പേര് മിനി
വിലാസം ചാമാവിള വീട്, ചാമാവിള, കുറ്റിച്ചല്‍-695574
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8129742051
വയസ്സ് 41
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രീഡിഗ്രി
തൊഴില്‍ തൊഴില്‍രഹിത