ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ബിൻഷ ബി ഷറഫ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 4
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കല്ലറ
മെമ്പറുടെ പേര് ബിൻഷ ബി ഷറഫ്
വിലാസം ബിൻഷ മൻസിൽ, കിളിമാനൂർ, നഗരൂർ-695601
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9496301231
വയസ്സ് 26
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പി ജി
തൊഴില്‍ ജേർണലിസ്റ്റ്