ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഗിരികൃഷ്ണൻവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 3
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കിളിമാനൂര്‍
മെമ്പറുടെ പേര് ഗിരികൃഷ്ണൻ
വിലാസം കൃഷ്ണാലയം, കിളിമാനൂർ, പോങ്ങനാട്-695601
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9656922223
വയസ്സ് 30
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി എ (ചരിത്രം), റ്റി റ്റി സി
തൊഴില്‍ അദ്ധ്യാപനം