മുനിസിപ്പാലിറ്റി || പട്ടാമ്പി മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പട്ടാമ്പി മുനിസിപ്പാലിറ്റി (പാലക്കാട്) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

കെ ടി ഹമീദ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 7
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ശങ്കരമംഗലം
മെമ്പറുടെ പേര് കെ ടി ഹമീദ്
വിലാസം കളത്തില്‍തൊടി, ശങ്കരമംഗലം, ശങ്കരമംഗലം-679303
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9946022122
വയസ്സ് 49
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.സി
തൊഴില്‍ ബിസിനെസ്സ്