മുനിസിപ്പാലിറ്റി || ഹരിപ്പാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ഹരിപ്പാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി (ആലപ്പുഴ) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സുറുമി മോൾ പി ബിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 27
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് തുലാംപറമ്പ് തെക്ക്
മെമ്പറുടെ പേര് സുറുമി മോൾ പി ബി
വിലാസം വേളങ്ങാട്ട്, ടി പി സൗത്ത്, ഹരിപ്പാട്-690514
ഫോൺ 8075248253
മൊബൈല്‍ 9020164419
വയസ്സ് 31
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബിഎസ് സി സുവോളജി, പിജിഡിസിഎ
തൊഴില്‍