മുനിസിപ്പാലിറ്റി || ഹരിപ്പാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ഹരിപ്പാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി (ആലപ്പുഴ) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

പി വിനോദിനിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 20
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മൃഗാശുപത്രി
മെമ്പറുടെ പേര് പി വിനോദിനി
വിലാസം അശ്വതി, വെട്ടുവേനി, കാർത്തികപ്പള്ളി-690516
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9947592676
വയസ്സ് 54
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബിഎ
തൊഴില്‍ അംഗനവാടി വർക്കർ& പോസ്റ്റൽ ആർഡി ഏജൻറ്