മുനിസിപ്പാലിറ്റി || ഹരിപ്പാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ഹരിപ്പാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി (ആലപ്പുഴ) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സുബി പ്രജിത്ത്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 1
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഹോമിയോ ഡിസ്പെന്‍സറി
മെമ്പറുടെ പേര് സുബി പ്രജിത്ത്
വിലാസം പുണർതം, തുലാംപറമ്പ് വടക്ക്, മണ്ണാറശ്ശാല-690514
ഫോൺ 9074412466
മൊബൈല്‍ 9495616236
വയസ്സ് 37
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ പൊതു പ്രവർത്തക