കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

കെ ഷബീനവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 45
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് താണ
മെമ്പറുടെ പേര് കെ ഷബീന
വിലാസം ബര്‍ക്ക, മനോജ്‌ ജവാന്‍ റോഡ്‌, താണ-670012
ഫോൺ 04972705015
മൊബൈല്‍ 9895315587
വയസ്സ് 42
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി എ
തൊഴില്‍ അദ്ധ്യാപിക