കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

സി എം പത്മജവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 44
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ചൊവ്വ
മെമ്പറുടെ പേര് സി എം പത്മജ
വിലാസം ക്വാഡ്രി വില്ല, കണ്ണൂക്കര, താണ-670012
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 7356929035
വയസ്സ് 61
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എല്‍ സി
തൊഴില്‍