കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

വി ബാലകൃഷ്ണന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 31
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ആറ്റടപ്പ
മെമ്പറുടെ പേര് വി ബാലകൃഷ്ണന്‍
വിലാസം ചിറക്കല്‍ ഹൗസ്, അറ്റടപ്പ, അറ്റടപ്പ-670006
ഫോൺ 04972931228
മൊബൈല്‍ 9496557328
വയസ്സ് 64
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എല്‍ സി
തൊഴില്‍ ബിസിനസസ്