കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

സുനിഷ സിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 11
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് തുളിച്ചേരി
മെമ്പറുടെ പേര് സുനിഷ സി
വിലാസം കക്കറക്കല്‍ ഹൗസ്‌, തുളിചേരി, സിവില്‍ സ്റേഷന്‍-670002
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8089430488
വയസ്സ് 30
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്ലസ് ടു
തൊഴില്‍ ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ്‌