കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

കെ സീതവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 2
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കുന്നാവ്
മെമ്പറുടെ പേര് കെ സീത
വിലാസം കാക്കേന്‍ ഹൌസ്, ചാലാട്, ചാലാട്-670014
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9495707075
വയസ്സ് 61
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍