തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

ആലപ്പുഴ - കൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 ദേശത്തിനകം മഠത്തില്‍ ബിജു മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി ജനറല്‍
2 പുളളിക്കണക്ക് വടക്ക് റസീന ബദര്‍ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ ഐ.എന്‍.സി വനിത
3 പുളളിക്കണക്ക് ബീന പ്രസാദ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
4 പുളളിക്കണക്ക് തെക്ക് പാറയില്‍ രാധാകൃഷ്ണന്‍ മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി ജനറല്‍
5 പനയന്നാര്‍കാവ് കോട്ടീരേത്ത് ശ്രീഹരി മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
6 കാപ്പില്‍ കുറ്റിപ്പുറം വടക്ക് എസ്സ് നസ്സീം മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
7 കാപ്പില്‍ കിഴക്ക് അനിത വാസുദേവന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
8 ഞക്കനാല്‍ കിഴക്ക് റ്റി സഹദേവന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി
9 കാപ്പില്‍ കുറ്റിപ്പുറം തെക്ക് അജയന്‍ അമ്മാസ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
10 ഞക്കനാല്‍ പടിഞ്ഞാറ് ശരത്കുമാര്‍ പാട്ടത്തില്‍ മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി ജനറല്‍
11 പുതിയകാവ് മഞ്ചു ജഗദീശ് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
12 കൃഷ്ണപുരം തെക്ക് ആശാരാജ് എല്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി എസ്‌ സി വനിത
13 തെക്ക് കൊച്ചുമുറി ഷാനി കുരുമ്പോലില്‍ പ്രസിഡന്റ് ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
14 കൊച്ചുമുറി ശ്രീലത ശശി മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
15 കൃഷ്ണപുരം രാജി പ്രേംകുമാര്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
16 പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് വാര്‍ഡ് രാധാമണി രാജന്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
17 കാപ്പില്‍ മേക്ക് ശ്രീലത ജ്യോതികുമാര്‍ മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി വനിത