ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ശ്രീലത ജ്യോതികുമാര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 17
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കാപ്പില്‍ മേക്ക്
മെമ്പറുടെ പേര് ശ്രീലത ജ്യോതികുമാര്‍
വിലാസം പിരളശ്ശേരില്‍ തറയില്‍, കാപ്പില്‍ മേക്ക്, കൃഷ്ണപുരം-690533
ഫോൺ 9497675826
മൊബൈല്‍ 6282065862
വയസ്സ് 45
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍