ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ചേപ്പാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ചേപ്പാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

കെ.വിശ്വപ്രസാദ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 14
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കാഞ്ഞൂര്‍ കോട്ടയ്ക്കകം
മെമ്പറുടെ പേര് കെ.വിശ്വപ്രസാദ്
വിലാസം കുറവന്‍ പറമ്പില്‍, വലിയകുഴി, മുട്ടം-690511
ഫോൺ 04792961602
മൊബൈല്‍ 9744771443
വയസ്സ് 61
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍