ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ചേപ്പാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ചേപ്പാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ബിന്ദു രാജേന്ദ്രന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 12
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മാമ്പ്രയാലുംമൂട്
മെമ്പറുടെ പേര് ബിന്ദു രാജേന്ദ്രന്‍
വിലാസം ലെനിലെയം, ചേപ്പാട്, ചേപ്പാട്-690507
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8972533848
വയസ്സ് 47
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍