ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പത്തിയൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പത്തിയൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സിന്ധു മധുകുമാര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 13
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പത്തിയൂര്‍ പടിഞ്ഞാറ്
മെമ്പറുടെ പേര് സിന്ധു മധുകുമാര്‍
വിലാസം മോഴുര്‍ വിട്, പത്തിയൂര്‍ പടിഞ്ഞാറ്, കിരീക്കാട്-690508
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9633778283
വയസ്സ് 40
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പി.ഡി.സി
തൊഴില്‍ സാമുഹിക സേവനം