ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പത്തിയൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പത്തിയൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ജയകുമാരിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 12
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് എരുവ
മെമ്പറുടെ പേര് ജയകുമാരി
വിലാസം ചാങ്കോയികികല്‍‌ പുത്തന്‍ വിട്, എരുവ, എരുവ-690572
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9048099529
വയസ്സ് 48
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബികോം
തൊഴില്‍ രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്‍ത്തനം