ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പത്തിയൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പത്തിയൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ശ്രീലക്ഷമി ആര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 4
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പത്തിയൂര്‍ക്കാല
മെമ്പറുടെ പേര് ശ്രീലക്ഷമി ആര്‍
വിലാസം പത്മാലയം, പത്തിയൂര്‍ക്കാല, കിരീക്കാട്-690508
ഫോൺ 04792474712
മൊബൈല്‍ 8606246908
വയസ്സ് 37
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി.എ മലയാളം
തൊഴില്‍