ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പത്തിയൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പത്തിയൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സുരേഷ പിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 2
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഏവൂര്‍ തെക്ക്
മെമ്പറുടെ പേര് സുരേഷ പി
വിലാസം എസ്.എസ് നിവാസ്, എവുര്‍ തെക്ക്, കിരീക്കാട്-690508
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9656780175
വയസ്സ് 53
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ നിര്‍മ്മാണതൊഴിലാളി