ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പാലമേല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പാലമേല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ബി വിനോദ് കുമാര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 5
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഉളവുക്കാട്
മെമ്പറുടെ പേര് ബി വിനോദ് കുമാര്‍
വിലാസം കൃഷ്ണനിവാസ്, ഉളവുക്കാട്, നൂറനാട്. പി.ഒ-690504
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9495241410
വയസ്സ് 43
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്സ്.എസ്സ്.എല്‍.സി,ഐ.റ്റി.ഐ
തൊഴില്‍ പൊതുപ്രവര്‍ത്തകന്‍