ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പാലമേല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പാലമേല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

കെ അജയ്ഘോഷ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 4
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മറ്റപ്പള്ളി
മെമ്പറുടെ പേര് കെ അജയ്ഘോഷ്
വിലാസം കെ.കെ.ഹൌസ്, മറ്റുപ്പള്ളി, നൂറനാട്. പി.ഒ-690504
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9496998304
വയസ്സ് 51
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്സ്.എസ്സ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ വിമുക്തഭടന്‍