ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || വള്ളികുന്നം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

വള്ളികുന്നം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

റൈഹാനത്ത്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 14
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കന്നിമേല്‍
മെമ്പറുടെ പേര് റൈഹാനത്ത്
വിലാസം റൈഹാനാ മന്‍സില്‍, വളളികുന്നം, വളളികുന്നം-690501
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9656971667
വയസ്സ് 56
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍