ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || വള്ളികുന്നം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

വള്ളികുന്നം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

അര്‍ച്ചന പ്രകാശ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 10
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് താളിരാടി
മെമ്പറുടെ പേര് അര്‍ച്ചന പ്രകാശ്
വിലാസം പ്രകാശ് ഭവനം, വളളികുന്നം, കടുവിനാല്‍-690501
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9846223409
വയസ്സ് 36
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍