ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ചെറുതന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ചെറുതന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

മായാദേവിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 7
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വെട്ടോലില്‍
മെമ്പറുടെ പേര് മായാദേവി
വിലാസം കോളാത്ത് പറമ്പില്‍, ചെറുതന, ചെറുതന-690517
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8330824738
വയസ്സ് 50
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍