ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ചെറുതന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ചെറുതന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

നിസ്സാര്‍അഹമ്മദ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 5
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് തെക്കേക്കര തെക്കേയറ്റം
മെമ്പറുടെ പേര് നിസ്സാര്‍അഹമ്മദ്
വിലാസം പഴവങ്ങാടിയില്‍, ചെറുതന, ചെറുതന-690517
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9947156559
വയസ്സ് 56
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍