ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പള്ളിപ്പാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പള്ളിപ്പാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഷീല സുരേഷ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 13
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് നീണ്ടൂര്‍
മെമ്പറുടെ പേര് ഷീല സുരേഷ്
വിലാസം ഗോകുലം, നീണ്ടൂര്‍, പളളിപ്പാട്-690512
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9048434966
വയസ്സ് 48
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്സ്.എസ്സ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ ആശ വര്‍ക്കര്‍