ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പള്ളിപ്പാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പള്ളിപ്പാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

റെയ്ച്ചല്‍ വര്‍ഗ്ഗീസ്സ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 5
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് തെക്കേക്കര കിഴക്ക്
മെമ്പറുടെ പേര് റെയ്ച്ചല്‍ വര്‍ഗ്ഗീസ്സ്
വിലാസം പുലിപ്രതുണ്ടില്‍, പളളിപ്പാട്, നടുവട്ടം-690512
ഫോൺ 9846155946
മൊബൈല്‍ 9846155946
വയസ്സ് 57
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്സ്.എസ്സ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ ഇല്ല