ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പള്ളിപ്പാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പള്ളിപ്പാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

തോമസ്സ് മാത്യുവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 3
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കൊടുന്താര്‍
മെമ്പറുടെ പേര് തോമസ്സ് മാത്യു
വിലാസം പേറുകാട്ട്, പളളിപ്പാട്, പളളിപ്പാട്-690512
ഫോൺ 04792407130
മൊബൈല്‍ 7558921899
വയസ്സ് 49
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്സ്.എസ്സ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ വിമുക്ത ഭടന്‍