ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കരുവാറ്റ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കരുവാറ്റ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

അനിദത്തന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 15
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വില്ലേജ് ആഫീസ്
മെമ്പറുടെ പേര് അനിദത്തന്‍
വിലാസം പതാരംപറമ്പില്‍, കരുവാറ്റ, കരുവാറ്റ വടക്ക് പി.ഒ-690517
ഫോൺ 9605930277
മൊബൈല്‍ 9746113638
വയസ്സ് 49
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി & കെ.ജി.റ്റി
തൊഴില്‍ കൃഷി