ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കരുവാറ്റ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കരുവാറ്റ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഷാജി കരുവാറ്റവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 5
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് റ്റി.ബി.ക്ലിനിക്ക്
മെമ്പറുടെ പേര് ഷാജി കരുവാറ്റ
വിലാസം വല്ലക്കര തെക്കതില്‍, കരുവാറ്റ, കരുവാറ്റ പി.ഒ-690517
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9061905880
വയസ്സ് 34
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍