ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കരുവാറ്റ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കരുവാറ്റ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സുനില്‍ കുമാര്‍ സിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 3
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് എസ്.കെ.വി.എന്‍.എസ്.എസ്.യു.പി.എസ്
മെമ്പറുടെ പേര് സുനില്‍ കുമാര്‍ സി
വിലാസം തിരുമംഗലത്ത് ഹൌസ്, കരുവാറ്റ വടക്ക്, കരുവാറ്റ വടക്ക് പി.ഒ-690517
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9207448719
വയസ്സ് 41
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍