ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കരുവാറ്റ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കരുവാറ്റ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ബേബി നീതുവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 1
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കാരമുട്ട്
മെമ്പറുടെ പേര് ബേബി നീതു
വിലാസം പോടയില്‍ കിഴക്കതില്‍, കരുവാറ്റ വടക്ക്, കരുവാറ്റ വടക്ക് പി.ഒ-690517
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9895392453
വയസ്സ് 29
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍