ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തൃക്കുന്നപ്പുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തൃക്കുന്നപ്പുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

എന്‍ സി അനില്‍ കുമാര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 11
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പളളിപ്പാട്ട് മുറി
മെമ്പറുടെ പേര് എന്‍ സി അനില്‍ കുമാര്‍
വിലാസം നല്ലമഠം, തൃക്കുന്നപ്പുഴ, തൃക്കുന്നപ്പുഴ-690515
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9495151558
വയസ്സ് 58
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ഡിഗ്രീ
തൊഴില്‍ കൃഷി