ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ചിങ്ങോലി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ചിങ്ങോലി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

വിജിത.പിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 11
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ചൂരവിള
മെമ്പറുടെ പേര് വിജിത.പി
വിലാസം ശ്രീനിവാസം, ചിങ്ങോലി, ചിങ്ങോലി-690532
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9526877757
വയസ്സ് 38
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍