ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ആല ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ആല ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ബിനി ജോസഫ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 7
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് തേവരകോട്
മെമ്പറുടെ പേര് ബിനി ജോസഫ്
വിലാസം തച്ചനാട്ടുമലയില്‍, ചമ്മത്ത്, പെണ്ണുക്കര-689520
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9605329831
വയസ്സ് 39
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍