ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || മുളക്കുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മുളക്കുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ബിനുകുമാര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 18
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പിരളശ്ശേരി
മെമ്പറുടെ പേര് ബിനുകുമാര്‍
വിലാസം ബിനു സദനം, അങ്ങാടിക്കല്‍ സൌത്ത്, അങ്ങാടിക്കല്‍ സൌത്ത്-689122
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9961720836
വയസ്സ് 50
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍