ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കൈനകരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കൈനകരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ലീനാമോൾവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 14
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പടിഞ്ഞാറെ കുട്ടമംഗലം
മെമ്പറുടെ പേര് ലീനാമോൾ
വിലാസം കളത്തിൽ, കൈനകരി, കുട്ടമംഗലം-688501
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9746974435
വയസ്സ് 46
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിധവ
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എൽ സി
തൊഴില്‍