ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കൈനകരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കൈനകരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഡി.ലോനപ്പൻവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 12
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് തോട്ടുവാത്തല
മെമ്പറുടെ പേര് ഡി.ലോനപ്പൻ
വിലാസം ആറ്റുമാലിച്ചിറ, കൈനകരി, തോട്ടുവാത്തല-688501
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9605636130
വയസ്സ് 58
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എട്ടാം തരം
തൊഴില്‍ നെൽകൃഷി