ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കൈനകരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കൈനകരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സന്തോഷ് പട്ടണംവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 11
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പുത്തന്‍തുരം
മെമ്പറുടെ പേര് സന്തോഷ് പട്ടണം
വിലാസം പട്ടണത്തിൽ, കൈനകരി, തോട്ടുവാത്തല-688501
ഫോൺ 8111977623
മൊബൈല്‍ 9188207623
വയസ്സ് 45
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എൽ സി
തൊഴില്‍ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി