ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കൈനകരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കൈനകരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

എ.ഡി.ആൻ്റണിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 1
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കുപ്പപ്പുറം
മെമ്പറുടെ പേര് എ.ഡി.ആൻ്റണി
വിലാസം ആപ്പിച്ചേരി, ആർ ബ്ലോക്ക്, വേമ്പനാട് കായൽ-688006
ഫോൺ 7902211637
മൊബൈല്‍ 9400138331
വയസ്സ് 64
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എൽ സി
തൊഴില്‍ കൂലിപ്പണി