ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ചമ്പക്കുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ചമ്പക്കുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഉഷ സുബാഷ്



വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 8
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ചമ്പക്കുളം
മെമ്പറുടെ പേര് ഉഷ സുബാഷ്
വിലാസം ഉഷസ്, അമിച്ചകരി, ചമ്പക്കുളം-688505
ഫോൺ 9656953869
മൊബൈല്‍ 9656953869
വയസ്സ് 52
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പി.ഡി.സി.
തൊഴില്‍ ആശാ വര്‍ക്കര്‍