ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ചമ്പക്കുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ചമ്പക്കുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

അഗസ്റ്റിന്‍ ജോസഫ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 4
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് തെക്കേക്കര
മെമ്പറുടെ പേര് അഗസ്റ്റിന്‍ ജോസഫ്
വിലാസം മുടന്താഞ്ഞിലില്‍, തെക്കേക്കര, തെക്കേക്കര-688503
ഫോൺ 9447596995
മൊബൈല്‍ 9447596995
വയസ്സ് 49
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പി.ഡി.സി.
തൊഴില്‍ ബിസ്നസ്