ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ചമ്പക്കുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ചമ്പക്കുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ബെന്നി വര്‍ഗ്ഗീസ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 3
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പുന്നക്കുന്നം
മെമ്പറുടെ പേര് ബെന്നി വര്‍ഗ്ഗീസ്
വിലാസം ലക്ഷം വീട്, പുന്നക്കുന്നം, പുന്നക്കുന്നം-688504
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9446004976
വയസ്സ് 38
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി.
തൊഴില്‍ കൂലിപ്പണി