ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || മുഹമ്മ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മുഹമ്മ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

നിഷ പ്രദീപ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 7
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പഞ്ചായത്ത്
മെമ്പറുടെ പേര് നിഷ പ്രദീപ്
വിലാസം ശ്രീവൈഗ, മുഹമ്മ, മുഹമ്മ-688525
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9656382571
വയസ്സ് 36
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി.എ
തൊഴില്‍ ഇല്ല