ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || മുഹമ്മ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മുഹമ്മ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ലൈല ഷാജിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 3
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പൂജവെളി
മെമ്പറുടെ പേര് ലൈല ഷാജി
വിലാസം കൊല്ലംവെളിയില്‍, മുഹമ്മ, മുഹമ്മ-688525
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9037632485
വയസ്സ് 49
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ ഇല്ല