ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തണ്ണീര്‍മുക്കം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തണ്ണീര്‍മുക്കം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഗ്രേസി സി.എവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 15
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മുട്ടത്തിപ്പറമ്പ്
മെമ്പറുടെ പേര് ഗ്രേസി സി.എ
വിലാസം മംഗലത്ത്, മുട്ടത്തിപ്പറമ്പ്, മുട്ടത്തിപ്പറമ്പ്-688527
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9495873147
വയസ്സ് 60
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍